3 Winkels Professioneel Advies

Kan ik mijn bestelling retourneren?

In de categorie Ruilen en retourneren
  • Voor standaard artikels geldt er een retourrecht. Het retourrecht geldt niet voor samengestelde artikels, op maat gemaakt of speciaal geproduceerd dit geldt voor alle matrassen, boxsprings, lattenbodems en bedden).
  • Wanneer je niet 100% tevreden bent over je aankoop, dan kan je die binnen de 14 dagen na ontvangst aan ons retourneren. In deze periode kun je de bestelling ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking terugsturen. (zie 14 dagen afkoelingsperiode)
  • Als uw aankoop beschadigd is of niet compleet, dan verzoeken wij u onze klantendienst te contacteren binnen de 7 dagen. Die helpt u direct verder.
  • Zie ook Stappenplan ruilen en retourneren.
  • Het herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand Boeken VI en XIV van het Wetboek van economisch recht Ondernemingen (boek VI WER) – art. VI.47 en volgende - art. XIV.29 en volgende WER Binnen welke termijn mag de consument zijn herroepingsrecht doen gelden ? De consument moet de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep informeren over zijn wens om zich te herroepen binnen een termijn van 14 kalenderdagen, zonder motivering en zonder andere bijkomende kosten dan deze voorzien door het Wetboek. Wanneer begint de herroepingstermijn te lopen ? De herroepingstermijn begint te lopen :  voor verkoopovereenkomsten te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de consument of door de consument aangewezen derde fysiek bezit neemt van het goed, behalve in bijzondere omstandigheden voorzien in boeken VI en XIV van het Wetboek van economisch recht; o in geval van meerdere goederen of goederen samengesteld uit verschillende zendingen of onderdelen die deel uitmaken van een enkele bestelling maar die afzonderlijk worden geleverd, te rekenen vanaf de dag na fysieke in bezitname van het laatste goed of de laatste zending of het laatste onderdeel; o in geval van regelmatige levering gedurende een bepaalde periode, te rekenen vanaf de dag na fysieke in bezitname van het eerste goed.  voor diensten te rekenen vanaf de dag na sluiting van de overeenkomst. Bijzondere bepalingen voor ondernemingen De herroepingstermijn begint te lopen :  Voor verkoopovereenkomsten, waaronder ook de overeenkomsten die betrekking hebben op zowel goederen als diensten, te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de consument of door de consument aangewezen derde fysiek bezit neemt van het goed;  Hoe moet de consument herroepen ? De consument informeert de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen voor het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen, door hetzij:  het herroepingsformulier ingevuld en ondertekend te sturen aan de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep;  een ondubbelzinnige verklaring waaruit duidelijk de beslissing tot herroeping van de overeenkomst blijkt (bv. telefoon, e-mail, sms, post, enz.);  door het invullen en toezenden van het herroepingsformulier of een andere ondubbelzinnige verklaring op de website van de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep, als de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep – die daartoe de mogelijkheid heeft – daarin heeft voorzien. Een ontvangstbevestiging op een duurzame gegevensdrager moet onverwijld aan de consument worden meegedeeld. De bewijslast van de herroeping ligt bij de consument. Het is aldus aangeraden de herroeping schriftelijk of op een duurzame gegevensdrager te doen, bijvoorbeeld, per e-mail of via de post. Is een herroeping mogelijk als de uitvoering van de overeenkomst aanvat tijdens de herroepingstermijn ? Ja, het betreft dienstenovereenkomsten tijdens de herroepingstermijn aan de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep werd gedaan.
    Welke zijn de gevolgen van het uitoefenen van het herroepingsrecht ? Door de uitoefening van zijn herroepingsrecht, stelt de consument een einde aan de sluiting of de uitvoering van de overeenkomst buiten verkoopruimten en aan elke aanvullende overeenkomst (kredietovereenkomst) zonder kosten, behalve deze die voorzien zijn in boeken VI (art. VI.51 WER) en XIV (art. XIV.33 WER) van het Wetboek van economisch recht. Welke zijn de kosten ten laste van de consument ?  de kosten betaald door de consument ten gevolge van zijn uitdrukkelijke keuze voor een andere wijze van levering dan de goedkopere standaardlevering aangeboden door de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep;  de kosten voor het terugzenden van de goederen, als de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep de consument niet heeft geïnformeerd over het feit dat deze ten laste van de consument zijn;  de kosten verschuldigd aan de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep voor de geleverde dienst tot op het moment dat hij zijn herroepingsrecht uitoefent, nadat gevraagd werd de uitvoering van de dienstenovereenkomst te beginnen voor het einde van de herroepingstermijn. Welke zijn de modaliteiten voor het terugzenden van de goederen ? Als de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep niet aanbiedt zelf de goederen af te halen:  de consument zendt de goederen terug of overhandigt die aan de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep of aan een persoon die door de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, voor het verstrijken van een termijn van 14 dagen na de dag waarop hij aan de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen, heeft meegedeeld;  de consument draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen tenzij wanneer o de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep ermee instemt deze kosten te dragen; o de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep de consument niet geïnformeerd heeft over het feit dat hij deze kosten moet dragen. Welke zijn de modaliteiten voor terugbetaling ? De onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep vergoedt alle van de consument ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten, onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop ze wordt geïnformeerd door de consument van zijn beslissing tot herroeping. Opgelet ! De onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep is niet verplicht de verschuldigde bijkomende kosten, te wijten aan de uitdrukkelijke keuze van de consument voor een andere leveringswijze dan de door de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep aangeboden goedkoopste standaardlevering, terug te betalen. De onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep moet de consument terugbetalen onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel dat hij gebruikt heeft voor de oorspronkelijke aankoop, tenzij de consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en op voorwaarde dat de terugbetaling voor hem geen kosten meebrengt. Opgelet ! Voor wat betreft verkoopovereenkomsten, wanneer de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep niet aanbiedt zelf de goederen af te halen, kan gewacht worden met terugbetaling :  hetzij totdat de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep alle goederen heeft teruggekregen;  hetzij totdat de consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden. De terugbetaling moet dan ook worden gedaan van zodra mogelijk, dan wel maximaal binnen enkele dagen die volgen op de eerste van deze feite. Wat is de aansprakelijkheid van de consument in geval van waardevermindering van de goederen ? De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de goede werking van de goederen vast te stellen. Als de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep heeft nagelaten de consument te informeren over zijn herroepingsrecht voor de sluiting van de overeenkomst, dan is de consument niet aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen. Wat is het gevolg van het nalaten te informeren over het herroepingsrecht? Indien de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep de consument niet informeert over het herroepingsrecht, dan loopt de herroepingstermijn van 14 dagen af 12 maanden na het einde van de oorspronkelijke herroepingstermijn. Indien de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep deze informatie aan de consument verstrekt binnen de 12 maanden, dan wordt de herroepingstermijn teruggebracht tot 14 dagen na de dag waarop de consument deze informatie heeft ontvangen. Welke zijn de situaties waarin de consument zijn herroepingsrecht niet kan uitoefenen? De consument kan zijn herroepingsrecht niet uitoefenen als:   de geleverde goederen zijn vervaardigd volgens de specificaties van de consument of zijn duidelijk voor een specifieke persoon bestemd;  de geleverde goederen snel kunnen bederven of zijn beperkt houdbaar;  de verzegelde goederen na de levering geopend zijn en niet teruggezonden kunnen worden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne;  de geleverde goederen na de levering onherroepelijk zijn vermengd met andere producten;  de consument specifiek aan de beoefenaar van een vrij beroep verzocht heeft hem te bezoeken om dringende herstellingen of onderhoud te verrichten. In deze gevallen, moet de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep de consument voor de sluiting van de overeenkomst verwittigen over:  hetzij, dat hij niet beschikt over een herroepingsrecht;  hetzij, desgevallend, de omstandigheden waarin hij zijn herroepingsrecht verliest. ***************************************
Naar het overzicht van de veelgestelde vragen